Bejegening en persoonlijke verhoudingen verbeteren

‘Betrekkelijk’ helpt bij de onderlinge verhoudingen tussen betrokkenen: ingrijpende veranderingen in de opvoedsituatie vergen veel aanpassingen aan het nieuwe, en inspanningen tot behoud van het vertrouwde in de relaties tot je ex-partner en je kinderen.

‘Betrekkelijk’ geeft aandacht aan wat je als mede-ouders voor elkaar en je kinderen kan en wil (blijven) betekenen. En aan wat je van de ander nodig hebt of nog emotioneel uit te zoeken tijdens deze relationele ‘reorganisatie’ van het gezamenlijk ouderschap.

Dat kan door contact-belemmerende overtuigingen en beelden over jezelf of elkaar uit te dagen, en vicieuze cirkels en patronen te doorbreken naar meer positieve interacties.
Dat kan door de balans op te maken van het verloop van het scheidingsproces en de nieuwe verhoudingen. En daarbij te onderkennen wie wanneer de plank misschien heeft misgeslagen of anderen soms te kort gedaan en welke herstellende acties, of acceptaties, dat misschien nog vergt.

Als er vooral sprake lijkt van moeite met elkaar als persoon en een gespannen relatie die de oplossing van ouderlijke conflicten in de weg staan, den werkt de psycho-mediator vooral connectie-gericht. Er kan sprake zijn van diepere onvrede, gevoelens van onrecht en wrok, of persoonlijke gekrenktheid tussen partijen.

Op basis van onder meer de rouw-cyclus, de contextuele benadering en de emotie-gerichte aanpak kan ik als psycholoog met cliënten nagaan welke gebeurtenissen en ervaringen daarop van invloed zijn (geweest), en wat er nodig is om weer in onderling overleg te kunnen en willen over de gerezen kwesties.